Makaleler

2020, Öğretmen Okullarının Sosyal ve Siyasi Fonksiyonları, D.Peker Ünal ve F. Demir (eds), Eğitime Adanmış Yarım Asır, Prof.Dr. Tayip Duman’a Armağan, Ankara: Pegen Yay. s.292-305

2019, Dede Korkut Hikayelerindeki İnsan Yetiştirme, Uluslararası Bilim ve Eğitim Dergisi, International Journal Of Science And Education, 1(2), 78-90. http://dergipark.gov.tr/download/issue-file/18730

2018, Selçuklular Dönemi’nde Eğitim ve Bilim II- Selçuklular Döneminde Bilim, Avrasya Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi, 2:2, 1-59. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/608960

2018, (Ramazan Yurtseven ile beraber) Çocuklar İçin Girişimcilik Eğilimleri Envanterinin (ÇGEE) Geliştirilmesi, Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, UBEK-2018, 125-145, Aralık. http://dx.doi.org/10.30831/akukeg.42

2018, Selçuklular Dönemi’nde Eğitim ve Bilim I, Avrasya Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi, 2:1, 1-40. http://dergipark.gov.tr/ader/issue/37888/404299

2018, NİTEL VERİLERİN VE YORUMLARIN GÜVENİRLİĞİ FELSEFESİ (THE RELIABILITY PHILOSOPHY OF QUALITATIVE DATA AND COMMENTS), Electronic Journal of Education Sciences, 7:13, 29-44. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/471570

2017, Using The Techniques Of Data Mining And Text Mining In Educational
Research, Electronic Journal of Education Sciences, 6 (12), 180-189. http://dergipark.gov.tr/ejedus/issue/31928/349796

2016, Modern Öğretmen Yetiştirme Sistemlerinin Kurulması ve Gelişmesi, Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, Cilt 9, Sayı 3, s.347-378. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/304328

2016, Köy Enstitülerinin Cumhuriyet Tarihimizdeki Anlamı, 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu Tam Metin Bildiri Kitabı 28 Aralık 2016, Muğla: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi yay. 318-325. http://usos2016.com/usos2016-tam-metin-bildiriler.pdf

2016, Using The Techniques Of Data Mining And Text Mining In Educational
Research, Participatory Educational Research (PER), Special Issue 2016-III, pp.140-151; http://www.partedres.com/archieve/spi_16_3/per_16_spi_3_15.pdf

2016, Philosophy of the Reliability of Qualitative Data and Interpretation, Participatory Educational Research (PER), Special Issue 2016-III, pp.124-139; http://www.partedres.com/archieve/spi_16_3/per_16_spi_3_14.pdf

2016, Bilimsel Roman Okumanın Öğrencilerin Bilimsel Tutumuna Etkisi, (G.Karakuş, G. ile beraber) Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18:1, 115-134. DOI: NO: 10.5578/jss.22117; http://www.sbd.aku.edu.tr/arsiv/c18s1/b7gulçinkarakuşvd.pdf

2016, An analysis of social, literary and technological sources used by classroom teachers in social studies courses, (N.Kurtdede Fidan ile beraber), Educational Research and Reviews, 11:16, 1598-1611. DOI: 10.5897/ERR2016.2824

2015, Mehmet Ali Paşa Zamanında Mısır’da Eğitimin Batılılaşması, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 16/3, 277-294. http://kefad.ahievran.edu.tr/archieve/pdfler/Cilt16Sayi3/JKEF_16_3_2015_277-294.pdf

2015, “Oyun ve Oyuncağın Eğitsel Değeri”, I. Uluslararası Türk Dünyası Çocuk Oyun ve Oyuncakları Kurultayı (TÜDÇOOK) (14-17 Mayıs 2015 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi) Tam Metin Bildiri Kitabı, Ankara: Pegem, 888-900. oyuveoyuncaginegitseldegeri

2015, “Modern Eğitim Sistemlerinin Kurulması Ve Gelişmesinde Öğretmenlerin Rolü”, ITEC (International Teacher Education Conference) Proceedings Book, 2-4 Eylül 2015, Sen Petersburg (Sakarya Üniversitesi), 174-179. sakarya

2015, Sosyal Bilgiler Dersinin Sosyolojik Boyutu, (Ay, T.S.; Kurtdede Fidan, N. ile birlikte), Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 16/1, 235-254. JKEF_16_1_2015_235-254

2015, Okul Öncesi Öğretmen Adayları İle Okul Öncesi Öğretmenlerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Öz-yeterlik İnançlarının Karşılaştırılması, (F.B.Şenol ile birlikte), Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 8:3. 297-315. fbsenol

2014, Ders Programlarının Ortaya Çıkışı ve Gelişmesine Tarihi Bir Bakış, Yeni Türkiye, 59,1487-1498.

2014, 19.Yüzyılda Osmanlı Askeri Mektepleri, (T.Duman ile birlikte), Yeni Türkiye, 59,1524-1542.

2014, “Eğitimde Kademelerin Oluşması ve Kademeler Arası Geçiş Düzenlemelerine Tarihi Bakış”, Akdoğanbulut İnsan, A. Ve Yavuz Akengin, A. (Yay.), Cumhuriyet’in Kuruluşundan Günümüze Eğitimde Kademeler Arası Geçiş ve Yeni Modeller Kongresi, Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi yay. 1-40. kademe

2012, “Türkiye’de son eğitim “reformu” (4+4+4), http://ergunegitim.tr.gg/Yeni-makaleler.htm 4+4+4

2011, “Tasavvuf eğitimi ve Yunus Emre”, IX.Uluslararası Yunus Emre Sevgi Bilgi Şöleni (6-8 Mayıs 2010), Eskişehir, 2011. s.321-345. Yunus Emre

2011, Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde Öğrenim Gören Öğrencilerin Akademik Özyeterlik İnanç Düzeylerinin İncelenmesi. (Özsüer, S., İnal, G., Uyanık, Ö. ile birlikte), Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2, 113-126.

2011, “Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Okul Öncesi Çocuk Kitaplarını Değerlendirmesi”, (Ayşegül Sağlam ile birlikte), Journal of Educational and Instructional Studies in the World, 1,2011. 23-29. okulöncesi

2011, “Türk eğitim tarihinin felsefesi”. içinde Öztürk, C. ve Fındıkçı, İ. (Ed.). 2011. Prof.Dr.Yahya Akyüz’e Armağan / Türk Eğitim Tarihi Araştırmaları, Eğitim ve Kültür Yazıları. Ankara: Pegem Akademi yay. s.663-683.tetfelsefesi

2011, “Modernleşmenin Evrensel Gelişimi İçinde Türkiye’nin Ve Atatürk’ün Yeri”. Doğumunun 125. Yılında Mustafa Kemal Atatürk Uluslararası Sempozyumu Bildirileri, (15-18 Mayıs 2006, Ankara), Atatürk Kültür, Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu- Atatürk Araştırma Merkezi yay. Ankara, 2011. 795-808. Atatürk1 Slaytlar: AKMAnkara

2011, “Eğitim ve Kalkınma”.”Eğitim ve Kalkınma”. 3.Sosyal Bilimler Sempozyumu “Bölgesel Kalkınmada Eğitimin Rolü”. 12-13 Mayıs 2011. Dicle Üniversitesi. Diyarbakır, 2011. 5-12.EgitimveKalkinma

2010, Eğitimde Birlikte (ortak) Yapılandırma, Bilgi Çağında Eğitim ve Malatya Malatya, BİLSAM yay. 2010, s.59-71. ErgunBilsam

2010, Öğretmenliğin Evrimi ve Gelecekteki Öğretmenlerin Yetiştirilmesi, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11:3, 1-13.evrimi, https://pegem.net/dosyalar/dokuman/138607-201401091179-2.pdf

2009, Rus Eğitiminde Batılılaşma Çabaları Ve Reformlar, Kuramsal Eğitimbilim, 2 (1), 31-56, 2009. Rus

2009, Köy Öğretmen Okulu denemesi ve Mustafa Necati, Ölümünün 80.Yıldönümünde Mustafa Necati ve Cumhuriyet Devrimi Sempozyum Bildirileri – 2-3 Ocak 2009 İzmir, Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği yay. 2009. s.234-241.

2009, II.Meşrutiyet Döneminde –genel hatlarıyla- Balkanlarda Azınlık Okulları Sorunu, Türk Yurdu 29,2009. s.41-46. ErgunBalkanlardaAzinlik

2009, II.Meşrutiyet Dönemindeki Eğitim Reformlarının Türk Modernleşmesindeki Yeri, 100.Yılında II.Meşrutiyet – Gelenek ve Değişim Ekseninde Türk Modernleşmesi Sempozyumu, Bildiriler, İstanbul: Kültür Bakanlığı ve Marmara Üni. Yay., 2009. 263-274. 100Kitabın tam metni: http://www.academia.edu/3201982/100._Y%C4%B1l%C4%B1nda_II._Me%C5%9Frutiyet_Gelenek_ve_De%C4%9Fi%C5%9Fim_Ekseninde_T%C3%BCrk_Modernle%C5%9Fmesi_Uluslararas%C4%B1_Sempozyumu_Bildiriler

2008, Web sitelerinin çeşitli özellikleri ve eğitim kurumları web sitelerine yansımaları, (E.Ergün ile birlikte), Kuramsal Eğitimbilim, 1,2008, 2-19. WebSiteleri

2008, Türk Dünyasının İlk Ortak Eğitim Reformu: Usul-ü Cedid. (B.Çiftçi ile beraber) I.Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı. 9-15 Nisan 2006 Çeşme-İzmir. Bildiri Kitabı cilt II. İzmir 2008. S.791-803. Izmirteblig

2008, Öğretmen Yetiştirme Tarihimizde Köy Eğitmeni Yetiştirme Kursları. Öğretmen Okullarının 160. Yılı. Ankara 2008. 69-77. egitmen

2008, Cumhuriyet Dönemi Eğitim Tarihi, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 6/12,2008. S.321-348. TALID

2008, “Prens” Sabahattin Bey’in Eğitim Üzerine Düşünceleri Kuramsal Eğitimbilim, ½,2008, 1-9. Prens

2007, İlköğretim Okulları Web Sitelerinden Öğretimde Yararlanma (Nuray Kurtdede Fidan ile beraber). 27-29 Nisan 2007 Eskişehir. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi VI.Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu. Bildiriler. Ankara: Nobel yay. 2007. 649-653.

2006, Vygotsky’nin Yeniden Değerlendirilmesi. (Suphi Özsüer ile beraber). AKÜ Sosyal Bilimler Dergisi 8/2,2006. 269-292.vygotsky

2006, İlköğretim Okulları Web Sayfalarının İncelenmesi (Nuray Kurtdede Fidan ile birlikte). 14.Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (Denizli 28-30.09.2005). Denizli: Pamukkale Üni. Yay. 2006. 824-827.

2006, Emrullah Efendi’nin Tuğba Ağacı Nazariyesi. Türk Milli Eğitim Sistemi ve Lüleburgazlı Maarif Nazırı Emrullah Efendi. Ulusal Sempozyum 9 Ekim 2004. Lüleburgaz 2006. S.103-109.

2006, “Cumhuriyet döneminde Türkiye’de Eğitim Tarihi.” Türkiye’de Eğitim Bilimleri. Bir Bilanço Denemesi. Ankara: Nobel yay. 2006. 56-79.Bakınız: 2008, Cumhuriyet Dönemi Eğitim Tarihi, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 6/12,2008. S.321-348.

2006, “Atatürk Döneminde Öğretmen Yetiştirme.” Atatürk Döneminden Günümüze Cumhuriyetin Eğitim Felsefesi ve Uygulamaları Sempozyumu Bildirileri. Ankara: Gazi Üniversitesi Rektörlüğü yay. 2006. 215-224. gazi

2005, “Sınıfta istenmeyen öğrenci davranışları ve çözüm yolları”. (Aslı Yüksel ile birlikte) Yaşadıkça Eğitim. 88,2005. 11-16.davranis

2005, “Medreseler ve İmam-Hatip Liseleri”, Ülkemizde Laik Eğitim Sisteminde Sosyal Bilim Olarak Din Öğretimi Kurultayı. Bildiri ve Tartışmalar. 7-9 Nisan 2005. Malatya: İnönü Üniversitesi yay. 2005. 109-121.medimam

2005, “Eğitim reformlarının felsefesi”. Özel Okullar ve Eğitimde Yeni Yaklaşımlar. İstanbul: Türkiye Özel Okullar Birliği yay. 2005. 77-82. ergun14

2004, Derse Katıl(ma)ma (Suphi Özsüer ile birlikte). Uluslararası Demokrasi Eğitimi Sempozyumu Bildiriler. (20-21 Mayıs 2004 Çanakkale). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi yay. 2004. 169-178.

2003, Gönül, Gözyaşı,17/40,2003. 42-47.

2003, “Türkiye’de eğitimde ortaöğretim reformu”. 2000’li Yıllarda Lise Eğitimine Çağdaş Yaklaşımlar Sempozyumu. 8-9 Haziran 2002. İstanbul: Kültür Üniversitesi yay. 2003. 307-312. ergun13

2001, “Üniversitelerde öğretim etkinliğinin geliştirilmesi”. 2000 Yılında Türk Millî Eğitim Örgütü ve Yönetimi Ulusal Sempozyumu. 11-13 Ocak 2001. Ankara: Öğretmen Hüseyin Hüsnü Tekışık Eğitim Araştırma Geliştirme Vakfı yay. 2001. 188-192. ergun11

2001, Batılılaşma dönemi Osmanlı eğitim sisteminin gelişimine mukayeseli bir bakış. Osmanlı Dünyasında Bilim ve Eğitim Milletlerarası Kongresi. Tebliğler (12-15 Nisan 1999). İstanbul: İRCİCA yay. 2001. 89-102.

2000, Sanal Eğitim Bilimleri Kütüphanesi.IX.Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi 27-30 Eylül 2000. Sanal

2000, Kritik durumlarda öğretmen davranışları II.(Tayyip Duman ile birlikte) VIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongreler Bilimsel Çalışmaları I. 1-3 Eylül 1999. Trabzon: KTÜ yay. 2000. 548-558. ertayip2

2000, “Medreseden Mektebe Osmanlı eğitim sistemi.” Yeni Türkiye. 32,2000. 735-753. ergun3

1999, Öğretmen Adaylarının Seçiminde Gözönüne Alınacak Özellikler, 4.Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiriler 1. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yay. 1999. 485-491.

1999, İdeal bir öğretim elemanının özellikleri. (T.Duman, R.Y.Kıncal, S.Arıbaş ile birlikte) AKÜ Sosyal Bilimler Dergisi. 3,1999. 1-19.ergrup1

1999, “Okul gözlemi ve uygulama çalışmalarının öğretmen adayları üzerindeki etkileri”. (Ali Özdaş ile birlikte). AKÜ Sosyal Bilimler Dergisi. 3,1999. 115-119. ozdas

1998. “Hasan-Ali Yücel’’in Eğitim Politikası”. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 1,1998. 25-37. ergun2

1998, Zekâ testlerinde son gelişmeler ve evde zekâ testi uygulamaları. (Levent Çelik ile birlikte). Yaşadıkça Eğitim 59-60,1998. 2-9. ergunlevent

1998, Kritik durumlarda öğretmen davranışları I.(Tayyip Duman ile birlikte) Millî Eğitim. 137,1998. S.45-58. ertayip1

1998, “İnternet Destekli Eğitim.”Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 1,1998. s.1-10. ergun5

1998, “Cumhuriyet eğitiminin genel değerlendirmesi”. Millî Eğitim. 139,1998. 10-12; Yeni Türkiye. Cumhuriyet Özel Sayısı. 23-24,1998. 2073-2077. ergun4

1998, “Çağdaş Gelişmeler Işığında İlköğretimde yapısal değişmeler.” Eğitimde Yansımalar IV. Cumhuriyetin 75. Yılında İlköğretim 1. Ulusal Sempozyumu. Ankara, 1998. S. 1-3. ergun7

1998, “Bilgi toplumuna öğretmen yetiştirme”, Millî Eğitim. 138,1998. 3-5. ergun6

1996, İ.Hakkı Baltacıoğlu’nun Yaşamı ve Hizmetlerine Toplu Bir Bakış, içinde: İ. Hakkı Baltacıoğlu’nun Yaşamı ve Hizmetleri Ankara: Türk Eğitim Derneği yay. 1996. S.9-17

1996, Ders Programları ve Ders Kitapları Tarihi-I: Medreselerde Okutulan Dersler ve Ders Kitapları. A.K.Ü.
Anadolu Dil-Tarih ve Kültür Araştırmaları Dergisi I, Afyon 1996, s. 7–37. moders

1996, 19. Yüzyılda Osmanlı Askeri Okullarının Ders Programları ve Ders Kitapları. (Tayip Duman ile birlikte) Yeni Türkiye.7,1996. 494-511. dersprog2

1995, Türk yükseköğretim sisteminde Eğitim Fakülteleri ve Eğitim Yüksekokulları. Millî Eğitimin Temel Esasları ve Hedefleri Açısından Öğretmenlik Mesleği. 5.Millî Eğitim Sempozyumu. Afyon. 5-6 Kasım 1994. Ankara: Türk Yurdu yay. 1995. 59-68.

1995, “Japon Yükseköğretiminde Eğitim Fakülteleri ve Eğitim Bilimlerinin Yeri”. Çağdaş Eğitim. 206,1995. S.9-12.

1992, Birinci Dünya Savaşı sırasında Türk-Alman eğitim ilişkileri, OTAM. 3,1992. 209-210.

1992, “Die deutsche-türkischen Erziehungsbesziehungen Während des ersten Weltkrieges”. OTAM (Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi. 3,1992. S.193-210. erziehungsbeziehungen

1991, Profesyonel Paket Programların Eğitim Amaçlı Kullanılması”” Anadolu Üniversitesi Yay: Eğitim Teknolojisi ve Bilgisayar Destekli Eğitim Sempozyumu. 1991. S.1-7. paket

1991, “Tasavvufta Benlik Eğitimi ve Yunus Emre.” Milli Kültür. 80,1991. 76-79.

1991, “Mustafa Necati’nin Türk eğitim tarihindeki yeri”, Mustafa Necati Sempozyumu. Kastamonu 9-11 Mayıs 1991. Ankara 1991. 101-107.

1991, “Dil, Düşünce ve Bilgi”. Türk Yurdu. 11/44,1991. S.87-93.

1990, Eğitimde Bilgisayarların Kullanma Zorunluluğu ve Programların Yeniden Düzenlenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Sempozyumu – Bildiriler. 15-17 Haziran 1989. İstanbul 1990. S.112-117. bilgisayar

1990, “Türk Eğitim Sisteminin Batılılaşmasını Belirleyen Dinamikler”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, 17, 1990. S.453-457. http://www.atam.gov.tr/dergi/sayi-17/turk-egitiminin-batililasmasini-belirleyen-dinamikler. Dinamikler

1989, Külliyelerden Okul Merkezlerine Milli Eğitim. 91,1989. S.43-47. kulliye

1988, Bilgisayar Destekli Eğitime Öğretmen Yetiştirme. Öğretmen Yetiştiren Yükseköğretim Kurumlarını Dünü- Bugünü ve Geleceği Sempozyumu. 8-11 Haziran 1987. Ankara: Gazi Üniversitesi Yay. 1988. S.124-130. bdo

1987, Malatya’da Meslek Hareketliliği ve Şehir Kültürü Üzerindeki Etkileri, II.Battalgazi ve Malatya Çevresi Halk Kültürü Sempozyumu, Tebliğler, Malatya: İnönü Üniv. 1987. 124-139.

1987, İnsan Şahsiyetinin Oluşmasında Örnek Tiplerin Önemi Ve Battal Gazi Tipi. Millî Kültür. 58,1987. 54-59. Battal

1987, “Üniversite Öğrencilerinde Dil ve Anlatım Bozuklukları”. (Mürsel Arıcı ve Şenay Işık ile beraber). İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 1,1987. S.223-239.

1987, “Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme Çalışmalarının Gelişmesi”. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2,1987. S.10-18. oytarihce

1987, “Sıralama Tekniği”. Eğitimde Bilgisayar. 30,1987. S.27.

1987, “Sati’ Bey- Hayatı ve Türk Eğitimine Hizmetleri.”İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 1,1987. 4-19. sati1

1987, “Bilgisayar Destekli Eğitim”. Türbün. 2-5,1987.

1986, “20.Yüzyıl Başlarında Türk Milli Eğitiminin Amaçları Tartışması”. Belgelerle Türk Tarihi Dergisi. 20,1986. S.63-67.ergun9

1984, “Atatürk’ün Eğitim Devrimlerinin Anlamı I-II-III”. Çağdaş Eğitim. 91-91,1984. S.11-15; 11, 15 ve 22-26makale1

1983, “Alman Okullarında Türk İşçi Çocuklarını Durumu I-II-III”. Çağdaş Eğitim. 79-81,1983. S.18-20; 6-9 ve 11.

1982, Emrullah Efendi – Hayatı, Görüşleri, Çalışmaları.A.Ü.Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi. 1-2,1982. S.7-36.emrullahefendi

1982, “Wie türkische Kinder Schule und Lehrer in Deutschland Sehen?” Ausländerkinder (Freiburg). 1,1982. S.19-23.

1982, “Örgün Eğitimin Kurulmasında Medreselerin Rolü”. Türkiye’de Din Eğitimi Semineri. Ankara 1982. S.54-58.

1982, “II. Meşrutiyet devrinde medreselerin durumu ve ıslah çalışmaları”, A.Ü.Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi. 1-2,1982. 59-89.

1981, “İsmail Safa Özler”. Cumhuriyet Devri Eğitimcileri. Ankara: UNESCO Milli Komisyonu Yay. 1981. S.401-410.

1980, Oyun ve Oyuncak Üzerine. Milli Eğitim. 1,1980. S.102-119. oyun

1979, “Tarihi Açıdan Öğretim Dili Sorunu”. Yeni Adam. 929,1979. S.6-7.

1978, İslam Dünyasında ve Bizans’ta İlköğretimin Mukayesesi,. Yeni Adam, 928, 1978. S.14-15.Bizans

1978, “Yüksek Halk Okulları ve İsveç Örneği”. Çağdaş Eğitim 29,1978. S.13-16.

1976, “Avrupa’nın Bütünleştirilmesi Yolunda Eğitim Çalışmaları I-II”. Eğitim Hareketleri. 248-252, 1976. .8-11 ve 11-13.

1975, “Yükseköğretimde Yeni Amaçların Tespiti Gereklidir”. Batı Eğitim Kurumu Dergisi. 31, 1975. S.11-14.

1975, “İbn Miskeveyh ve Karakter Eğitimi”, Eğitim Hareketleri. 238-239,1975. 8-11.

1974, “Cumhuriyetin 50. Yılında Halk Eğitimi”. Cumhuriyetin 50.Yılını ANMA KİTABI. Ankara: A.Ü.D.T.C.Fakültesi yay. 1974. S.79-88.

1984 yılında mahalli YENİ MALATYA gazetesinde yayınlanan kısa yazılar:

Türk okul kuruluş sistemi
Türk yazı sistemleri
Öğretmen yetiştirme
Öğretmenliğin üniversiteleşmesi
Medrese vakıfları
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Atatürk’ün Türk milletine güveni
Atatürk’ün vatan sevgisi ve Türk milletine güveni
İsmet İnönü’nün hayat felsefesi
Mevlânâ’da bilgi, akıl ve duygu
Mevlânâ’ya göre insan bilgisinin kaynaklar
Mevlana’da can ve beden
Gökalp’in eğitim hakkındaki en son görüşleri
Asım’ın nesli
Eğitimin amaçları
Eğitim amaçlarının belirlenmesi
Eğitimin yakın ve uzak amaçları
Sanayi toplumlarında eğitimin amacı
Okul, çocukları hangi hayata hazırlamalıdır?
Eğitim amaçlarının gerçekleştirilmesi
Sosyal hayata hazırlanmak
Dünyadaki hızlı değişme ve eğitim
Eğitim – gelişmenin anahtarı
Eğitim politikası
Gençlik politikası
Şahsiyet teorileri ve eğitim
İnsan şahsiyeti ve eğitim
İnsan şahsiyeti ve toplum
Çağdaş insanın mutsuzluğu
Otomasyon ve yeni insan
Kültür eğitimi
Kültürel değişme ve eğitim
Sosyal kurumlar ve eğitim
Sanayileşme ve eğitim
Sanayileşme ve eğitim reformları
Okul ve iş hayatı
Mesleki hayata hazırlık
Mesleğe yöneltme eğitimi
Mesleki hareketlilik ve modern meslek eğitimi
Çok yönlü teknik eğitim
Gençlerin işsizliği ve mesleki eğitim
Eğitim ailede başlar
“Çocuklar başkadır”
İlkokula başlama üzerine
Çocuk kitapları haftası
Alıştırma ve alışkanlık
Eğitimde rehberlik
Eğitimde başarı kontrolü
Eğitim yaratıcılığa karşı mı?
Dil ve okul başarısı
Dil, düşünme ve eğitim
Eğitimde yeni zihniyet
Arızalı çocukların ve gençlerin eğitimi
Uyuşturuculara bağımlılık ve tehlikeleri
Televizyon ve eğitim

E-mail: ergun@aku.edu.tr